دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید باهنر اصفهان

برگزاری انتخابات شورای صنفی -رفاهی دانشجویی در پردیس شهید باهنر اصفهان

برگزاری انتخابات شورای صنفی - رفاهی دانشجویی با حضور ریاست ، معاونین و کارشناس مسئول امور دانشجویی در پردیس شهید باهنر اصفهان


| شناسه مطلب: 103650

تعداد بازدید: 125 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران